Algemene voorwaarden Executive Health Management

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Onder ‘Executive Health Management’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan ‘Executive Health Management B.V.’.
 2. Onder ‘cliënt’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de natuurlijke persoon op wie het verzoek tot onderzoek betrekking heeft.
 3. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, al naar gelang de desbetreffende context, de cliënt, het bedrijf waar de cliënt in dienst is c.q. in dienst zal treden, de betrokken assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.
 4. Onder ‘overeenkomst’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere rechtsbetrekking met de opdrachtgever, waarbij Executive Health Management als (potentieel) leverancier van diensten optreedt.
 5. Onder “dienst(en)” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door Executive Health Management te leveren diensten en/of producten.
 6. Onder ‘prijs’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeengekomen prijs voor de dienst(en).

Artikel 2.Toepasselijkheid en afwijkende voorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten tussen Executive Health Management en de opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van toepassing, alsook de bijzondere bepalingen voor zover overeengekomen tussen Executive Health Management en de opdrachtgever.
 2. Indien de algemene voorwaarden van Executive Health Management en de bijzondere bepalingen onderling strijdig zijn, gaan de bijzondere bepalingen boven de algemene voorwaarden. Bijzondere bepalingen zijn eerst bindend, indien zij uitdrukkelijk door Executive Health Management schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan overeengekomen afwijkingen van de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor een specifieke overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Werkingsgebied

 1. Executive Health Management voert haar werkzaamheden uitsluitend binnen Nederland uit, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever dient alsdan de daaraan verbonden extra kosten te vergoeden.

Artikel 4. Aanbod / offerte

 1. Executive Health Management brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening, is geldig voor de duur van drie (3) maanden en vrijblijvend.
 3. Het aanbod vervat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de (te verrichten) werkzaamheden.
 4. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en geeft een indicatie van het moment dat deze zullen zijn geëindigd.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de werkzaamheden en in de prijsvormingmethode die voor de werkzaamheden zal worden gehanteerd.
 6. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling.

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van de opdracht door Executive Health Management of de opdrachtgever. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Executive Health Management een elektronische bevestiging naar opdrachtgever.
 2. Indien de opdracht, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 4 lid 1, mondeling aan Executive Health Management wordt verstrekt, zal Executive Health Management deze mondeling, dan wel schriftelijk of elektronisch bevestigen.
 3. Wijzigingen in de opdracht of overeenkomst zijn slechts van kracht wanneer deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Artikel 6. Ontbinding en opschorting

 1. Als tekortkoming van geringe betekenis in de zin van artikel 6:265 lid 2 BW, moet in ieder geval worden aangemerkt de overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Executive Health Management de diensten moet hebben verricht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van Executive Health Management (door opdrachtgever te bewijzen) en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Prijzen

 1. De prijzen voor de dienstverlening door Executive Health Management staan vermeld in de overeenkomst. Deze prijzen zijn maximaal één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dagtekening van de overeenkomst (hierna: ‘contractjaar’), geldig; de nieuwe prijzen worden door Executive Health Management bepaald en zullen aan het begin van ieder contractjaar schriftelijk aan de opdrachtgever worden gemeld.

Artikel 8. Prijsaanpassingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsook exclusief bijkomende (on)kosten.
 2. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien zulks geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt Executive Health Management zich het recht voor de prijs dienovereenkomstig per direct te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze. Indien de cliënt als opdrachtgever optreedt, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd met meer dan 30%. Een dergelijke ontbinding dient schriftelijk te geschieden binnen 7 dagen nadat de in lid 3 bedoelde mededeling door Executive Health Management is gedaan, op straffe van verval van recht.
 3. Door Executive Health Management wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de prijsaanpassing.

Artikel 9. Wetswijzigingen

 1. Executive Health Management is gerechtigd de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wijzigingen in wet- en/of regelgeving en/of door de overheid en/of andere bevoegde instanties anderszins opgelegde verplichtingen en/of wijzigingen.
 2. De wijziging van de overeenkomst op de grond van artikel 9.1 geschiedt zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever. In ieder geval wordt van een zodanige wijziging van de overeenkomst onverwijld door Executive Health Management schriftelijk aan de opdrachtgever een mededeling gedaan.
 3. De kosten, voortvloeiende uit wijzigingen als bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10. Uitvoering werkzaamheden en verplichting opdrachtgever

 1. De opdrachtgever en de cliënt zijn gehouden aan Executive Health Management tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die Executive Health Management noodzakelijk of nuttig acht. De opdrachtgever die niet tevens cliënt is, staat er voorts voor in dat ook de cliënt tijdig alle gegevens en inlichtingen verschaft die Executive Health Management noodzakelijk of nuttig acht. Opdrachtgever blijft steeds aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Executive Health Management verstrekte gegevens.
 2. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan Executive Health Management een gepland onderzoek niet kan worden uitgevoerd, anders dan in het geval van annulering als bedoeld in artikel 13, is de opdrachtgever desalniettemin de overeengekomen prijs aan Executive Health Management verschuldigd.
 3. Executive Health Management behoudt zich het recht voor de rechten en verplichtingen die zij op grond van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft, over te dragen aan derden indien zij dit nodig of wenselijk acht, voor welke overdracht opdrachtgever op voorhand wordt geacht toestemming te hebben gegeven bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien de overeenkomst de verplichting voor Executive Health Management behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke wijze dan ook verstrekt, zal de opdrachtgever deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Opdrachtgever zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon waarop deze betrekking heeft, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige (gerechtelijke) procedure. De gegevens mogen noch geheel, noch gedeeltelijk door de opdrachtgever worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 5. De opdrachtgever die niet tevens cliënt is, is gehouden de opslag en het gebruik van door Executive Health Management vervaardigde rapporten ten genoegen van opdrachtgever zodanig dat deze in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde voorschriften en wetgeving.

Artikel 11. Extra werkzaamheden, nadere expertise en medische informatie

 1. Executive Health Management is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, zoals het inwinnen van geneeskundige informatie of het (laten) uitvoeren van nadere expertise – al dan niet door derden te verrichten – die na de totstandkoming van de overeenkomst noodzakelijk blijken voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever uit te laten voeren. Executive Health Management zal, indien extra werkzaamheden noodzakelijk blijken, de door de opdrachtgever aangewezen medische verantwoordelijke, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk telefonische opgave doen van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. De opdrachtgever die tevens cliënt is, is in het geval er sprake is van de noodzaak van extra werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande extra kosten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, maar zal dan wel gehouden zijn de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 2. Voor extra werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zullen de alsdan geldende prijzen in rekening worden gebracht. Op deze extra werkzaamheden zijn overigens de bepalingen van de overeenkomst van toepassing en de werkzaamheden worden geacht onderdeel van de overeenkomst uit te maken. De aard van de extra werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten, zullen door Executive Health Management bij de facturering gespecificeerd worden aangegeven.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door Executive Health Management aangegeven bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten of te verrekenen.
 2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.. Als de opdrachtgever met de betaling van een factuur in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente + 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand, verschuldigd, tot de dag der algehele voldoening.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten die Executive Health Management maakt in het kader van de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00. Executive Health Management behoudt zich het recht voor de werkelijke (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten te vorderen.
 5. Executive Health Management heeft het recht, onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, verdere uitvoering van werkzaamheden te staken dan wel op te schorten, indien zij een opeisbare vordering op opdrachtgever heeft. Tevens heeft Executive Health Management dan het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de opdrachtgever aan Executive Health Management veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook, doch niet uitsluitend, begrepen verrichte of nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten.
 6. Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, is hij verplicht dit schriftelijk en duidelijk gespecificeerd aan Executive Health Management bekend te maken binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht. Een aan Executive Health Management aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal er onverwijld een creditering door Executive Health Management plaatsvinden.
 7. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 8. Betaling(en) door of vanwege de opdrachtgever strekt (strekken) achtereenvolgens in mindering van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke (incasso)kosten, daarna de gerechtelijke kosten, daarna de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 13. Annuleren van een onderzoeksafspraak

 1. Het is opdrachtgever toegestaan een geplande onderzoeksafspraak schriftelijk of elektronisch te annuleren, zonder dat hiervoor enige schadeplichtigheid voor opdrachtgever staat, tenzij de annulering plaatsvindt minder dan 72 uur voordat de onderzoeksafspraak zou moeten plaatsvinden.
 2. Indien de schriftelijke of elektronische annulering plaatsvindt minder dan 72 uur, doch tenminste 48 uur voor de geplande onderzoeksafspraak, dan is opdrachtgever 50% van het ter zake van het betreffende onderzoek overeengekomen bedrag aan Executive Health Management verschuldigd.
 3. Indien de schriftelijke of elektronische annulering plaatsvindt minder dan 48 uur,doch tenminste 24 uur voor de geplande onderzoeksafspraak, dan is opdrachtgever 75% van het ter zake van het betreffende onderzoek overeengekomen bedrag aan Executive Health Management verschuldigd.
 4. Indien schriftelijke of elektronische annulering plaatsvindt minder dan 24 uur voorde geplande onderzoeksafspraak, dan wel indien cliënte niet op de onderzoeksafspraak verschijnt, is opdrachtgever het volledige ter zake van het betreffende onderzoek overeengekomen bedrag aan Executive Health Management verschuldigd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Executive Health Management heeft de in de branche gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten. Executive Health Management is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes (al dan niet van toezichthouders), bedrijfsstilstand, gemiste zakenkansen, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade.
 2. Executive Health Management is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Executive Health Management is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onvolledige of onjuiste informatie.
 3. De omvang van de aansprakelijkheid van Executive Health Management voor directe schade is steeds beperkt tot de hoogte van het bedrag (de bedragen) dat (die) daadwerkelijk wordt (worden) uitgekeerd door de verzekeraar aan Executive Health Management. Als geen uitkering van de verzekeraar plaatsvindt, is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, heeft betaald. Als geen betaling heeft plaatsgevonden, is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs.
 4. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Executive Health Management of haar leidinggevende ondergeschikten.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever op Executive Health Management vervalt door verloop van één (1) jaar nadat opdrachtgever met zowel de schade als met Executive Health Management als daarvoor aansprakelijke partij, bekend is geworden.
 6. Executive Health Management is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart Executive Health Management tegen en zal haar volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen die betrekking hebben op door bij (de uitvoering van) de overeenkomst betrokken derden, waaronder de cliënt die niet tevens opdrachtgever is, geleden schade in verband met (de (uitvoering van) de overeenkomst.

Artikel 15. Overmacht / niet toerekenbare tekortkoming

 1. Executive Health Management is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de overeengekomen diensten, dan wel van gebreken in de geleverde diensten, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een gevolg is van de omstandigheden die niet aan de schuld van Executive Health Management te wijten zijn, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar risico komen.
 2. In geval van overmacht heeft Executive Health Management het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeengekomen termijnen te verlengen voor de duur dat zulks noodzakelijk is, dan wel, alleen indien en voor zover de overeenkomst blijvend niet kan worden nagekomen, deze tussentijds geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft.
 3. Indien de overeenkomst in geval van niet toerekenbare tekortkoming tussentijds door Executive Health Management is ontbonden c.q. beëindigd, dan is de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met het uitgevoerde gedeelte van de opdracht overeenstemt.

Artikel 16. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Executive Health Management en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Executive Health Management en de opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam

Artikel 17. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of een mogelijk onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, dan komt die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomende betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.